Skip to content

Wat is bewaking?

ARTIMET Wat is toezicht?

Surveillance is de hoeveelheid, kwaliteit, verpakking, etikettering, belading, transport, levertijd, enz. bepaald in het verkoopcontract van de levering van een verhandelbaar goed aan de koper. Het is de vaststelling van de mate waarin het conform de voorwaarden wordt uitgevoerd door de koper of de verkoper via een “Keuringsbedrijf”. Dit kan op de plaats van herkomst en/of bestemming van de goederen.

Voordelen van toezicht

 

Toezicht;

– Voor en/of na de verzending van de door de koper gevraagde goederen; het vaststellen van de mate waarin de betreffende goederen door de importeur en/of exporteur voldoen aan de voorwaarden die in het contract en/of de standaard daarvan zijn vastgelegd,

– Voorkomen van toekomstige geschillen tussen partijen en de daaruit voortvloeiende schade,

– Het biedt belangrijke voordelen voor exporteurs en importeurs in de zin van nieuwe prijsaanpassingen indien nodig.

 

Inspectiecertificaat

 

Het is een document opgesteld door een keuringsbedrijf dat onderzoekt of de verzonden goederen geschikt zijn voor de bestelling van de importeur. Met andere woorden, het is een document dat aantoont dat de levering van een verhandeld goed aan de koper wordt uitgevoerd in overeenstemming met de voorwaarden zoals de hoeveelheid, kwaliteit, verpakking, etikettering, belading, transport, levertijd bepaald in het verkoopcontract , door de koper en de verkoper via een “Keuringsbedrijf”.

 

BETEKENING OVER DE STATUS VAN EEN INTERNATIONAAL TOEZICHTBEDRIJF (PRODUCTVEILIGHEID EN TOEZICHT: 2015/24)

Doel

ARTIKEL 1 – (1) Het doel van dit communiqué is om de status van internationaal bewakingsbedrijf te verlenen aan bedrijven en organisaties die bewakingsactiviteiten zullen uitvoeren zoals gedefinieerd in artikel 4 met betrekking tot de goederen die onderworpen zijn aan buitenlandse handel, om de voorwaarden en verplichtingen vast te stellen voor waaraan deze bedrijven zullen worden onderworpen, en om de problemen met betrekking tot het toezicht op en de controle van hun activiteiten te regelen.

 

Bereik

ARTIKEL 2 – (1) Dit communiqué heeft alleen betrekking op de toezichtactiviteiten die worden uitgevoerd op de goederen die zijn onderworpen aan invoer en uitvoer en gedefinieerd in artikel 4. (2) Als de bedrijven en organisaties die door het ministerie de status van internationaal toezichtbedrijf hebben gekregen, door andere openbare instellingen zijn geautoriseerd of toegewezen in overeenstemming met de relevante wetgeving, of als ze door de autoriteiten van andere landen zijn gemachtigd om een inspectie vóór verzending, vallen hun activiteiten in de gebieden waar ze zijn geautoriseerd of toegewezen buiten het bestek van dit betekening.

 

Berusting

ARTIKEL 3 – (1) Dit betekening is opgesteld op basis van artikel 4 van het Besluit technische voorschriften, dat in werking is getreden met het besluit van de Raad van Ministers van 28/1/2013 en genummerd 2013/4284.

 

Definities

ARTIKEL 4 – (1) In dit betekening; a) Internationale bewakingsbedrijven type A: Internationale bewakingsbedrijven die beschikken over een accreditatiecertificaat in het kader van het zevende lid van artikel 4 van de Regeling conformiteitsbeoordelingsinstanties en aangemelde instanties, die met het besluit van de Ministerraad d.d. 16 van kracht is geworden /12/2011 en genummerd 2011/2621, b) Type B internationale bewakingsbedrijven bewakingsbedrijven: internationale bewakingsbedrijven die niet beschikken over een accreditatiecertificaat in het kader van het zevende lid van artikel 4 van de Regeling conformiteitsbeoordelingsinstanties en aangemelde instanties , c) Ministerie: Ministerie van Economische Zaken, ç) Regionaal directoraat: Regionale directoraten van het ministerie, d) Directoraat-generaal: Directoraat-generaal Productveiligheid en -inspectie e) Toezicht: controle van de kwaliteit en kwantiteit van de goederen die onderhevig zijn aan buitenlandse handel; Internationale bewakingsactiviteiten met betrekking tot het bepalen van de situatie tijdens opslag, laden, lossen en transport, evenals het bepalen van de juistheid van de prijs en douaneclassificatie, inclusief de wisselkoers en financiële voorwaarden, Het document ondertekend door de bindende persoon , g) Internationaal bewakingsbedrijfscertificaat: opgenomen in bijlage-1 en bijlage-2 waaruit blijkt dat u de status van internationaal bewakingsbedrijf hebt, gegeven aan bedrijven en organisaties die door het directoraat-generaal geschikt worden geacht als resultaat van de evaluatie die is gemaakt in het kader van Artikel 6, op aanvraag velddocumenten, ğ) Deskundig personeel: Personeel dat over de expertise beschikt die vereist is voor de bewakingsactiviteit, gemachtigd is zoals gespecificeerd in de machtigingslijst gedefinieerd in subparagraaf (i), de bewakingsactiviteit uitvoert en wiens naam, voornaam en titel zijn vermeld in het toezichtrapport, h) Productinspecteur: Productinspectie aangesloten bij de Regionale Directoraten ı) Autorisatielijst: verwijst naar de lijst van specialisaties die als basis moeten worden genomen voor de autorisatie van internationale inspectiebedrijven volgens de hoofdstukken van het Turkse douanetariefschema, aangekondigd op de website van het ministerie.

 

 

Aanvraag

ARTIKEL 5 – (1) Openbare instellingen, bedrijven of economische ondernemingen met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met een minimumgarantie van 100.000 TL kunnen de status van internationaal toezichtbedrijf aanvragen. (2) Aanvragen worden ingediend bij de regionale directie van de provincie waar het hoofdkantoor van het bedrijf of de organisatie is gevestigd. (3) Bij aanvragen voor een internationaal bewakingsbedrijf van het type A wordt het aanvraagformulier voor een internationaal bewakingsbedrijf in bijlage-3 en de originele of notariële kopie van het accreditatiecertificaat gevraagd. (4) Voor aanvragen voor internationale surveillancebedrijven van het type B zijn het aanvraagformulier voor internationale surveillancebedrijven in bijlage 3 en de originelen of notariële kopieën van de onderstaande documenten vereist. a) Een servicecontract of arbeidsverklaring waaruit blijkt dat deskundig personeel is ingezet voor het uitvoeren van de toezichtactiviteiten, b) De lijst van het deskundig personeel dat de toezichtactiviteiten zal uitvoeren, zoals gespecificeerd in de machtigingslijst, met vermelding van de gebieden waarvoor zij bevoegd zijn in termen van de hoofdstukken van het Turkse douanetariefschema, en het document waaruit hun opleidingsstatus blijkt, c) Inspectie Handtekeningverklaring van het deskundige personeel dat de activiteiten zal uitvoeren, ç) Turks handelsregisterblad met betrekking tot de registratie en aankondiging van de vestiging van de vennootschap of het document waaruit de rechtspersoonlijkheid van de economische onderneming blijkt, d) Machtigingsattest en ondertekeningscirculaire van de personen die bevoegd zijn om de vennootschap of de economische onderneming te vertegenwoordigen en te binden, e) Economische ondernemingen Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor (5) Goedkeuring van een notaris is niet vereist voor documentmonsters die worden ingediend door openbare instellingen. (6) Degenen die bewakingsactiviteiten voor stralingsbeheersing en -meting gaan uitvoeren, moeten type A aanvragen. (7) Aanvragen voor internationale surveillancebedrijven van het type B worden elk jaar in januari en juni ingediend. Type B-aanvragen die op andere tijdstippen worden ingediend, worden in de volgende aanvraagperiode beoordeeld. Aanvragen van een internationaal bewakingsbedrijf type A kunnen op elk moment worden ingediend, ongeacht de aanvraagperiode. (8) In het kader van artikel 7, bedrijven en organisaties wier verzoek om verlenging van het certificaat van internationaal toezichtbedrijf niet passend wordt geacht, op de datum van de schriftelijke kennisgeving ter zake; Bedrijven en organisaties waarvan de status van internationaal toezichtbedrijf is ingetrokken binnen de geldigheidsperiode van het laatst afgegeven certificaat van internationaal toezichtbedrijf, kunnen gedurende één jaar vanaf de datum van intrekking geen aanvraag indienen voor een internationaal toezichtbedrijf.

 

Evaluatie van de aanvraag en toekenning van de status

ARTIKEL 6 – (1) Aanvragen die in overeenstemming met artikel 5 zijn gevonden als resultaat van het door de Regionale Directie uit te voeren onderzoek, worden samen met de algemene opmerkingen doorgestuurd naar de Algemene Directie. Indien de aanvraag toebehoort aan een bedrijf of organisatie waarvan de status van internationaal bewakingsbedrijf eerder werd ingetrokken, wordt een certificaat van internationaal bewakingsbedrijf uitgereikt aan degenen die op grond van de eindbeoordeling door het directoraat-generaal geschikt worden geacht, rekening houdend met de reden van intrekking en de algemene beoordeling van de regionale directie over de aanvraag. (2) De aanvrager verkrijgt de status van internationaal bewakingsbedrijf na kennisgeving van het certificaat van internationaal bewakingsbedrijf. (3) De lijst van bedrijven en organisaties die de status van internationaal bewakingsbedrijf hebben gekregen en de gebieden waarvoor ze zijn geautoriseerd in termen van de hoofdstukken van het Turkse douanetariefschema worden bekendgemaakt op de website van het ministerie.

 

Geldigheid en verlenging van het certificaat van een internationaal toezichtbedrijf

ARTIKEL 7 – (1) Type Een certificaat van een internationaal toezichtbedrijf is geldig tot het verstrijken van het accreditatiecertificaat. Indien het accreditatiecertificaat wordt verlengd, kan binnen een maand na de verlenging een aanvraag worden ingediend voor de verlenging van het type A-certificaat van een internationaal toezichtbedrijf. (2) Certificaat van een internationaal toezichtbedrijf van type B is drie jaar geldig vanaf de datum van afgifte en een verlengingsaanvraag kan ten vroegste drie maanden en uiterlijk één maand voor het einde van deze periode worden ingediend bij het regionale directoraat. (3) Aanvragen voor verlenging worden ingediend bij de regionale directie van de provincie waar het hoofdkantoor van het bedrijf of de organisatie is gevestigd. (4) Bij verlengingsaanvragen worden wijzigingen in de in artikel 5 genoemde documenten meegedeeld. (5) Verzoeken tot verlenging worden beslist door het directoraat-generaal, rekening houdend met de activiteiten en sancties die zijn toegepast binnen de geldigheidsperiode van het laatste certificaat van een internationaal toezichtbedrijf dat aan het internationale toezichtbedrijf is afgegeven. (6) Een nieuw certificaat van een internationaal toezichtbedrijf wordt afgegeven aan degenen wier verzoek om verlenging passend wordt geacht. (7) Internationale teozichtbedrijven die de relevante wetgeving of de verplichtingen in de eerste en tweede alinea van artikel 13 schenden en de activiteiten bepalen die onderworpen zijn aan of de uitvoering vereisen van een sanctie van een verbod op activiteiten of intrekking van de status van internationaal toezichtbedrijf voor een periode van zes maanden binnen de geldigheidsduur van het laatste certificaat van een internationaal toezichtbedrijf. De certificaten van een internationaal toezichtbedrijf van degenen die zijn verwijderd, worden niet verlengd. (8) Het certificaat van een internationaal toezichtbedrijf van internationale toezichtbedrijven van het type B die gedurende drie jaar geen activiteiten van internationale toezichtbedrijven hebben gehad, wordt niet verlengd.

 

Werkterrein en verantwoordelijkheid

ARTIKEL 8 – (1) Het werkterrein van type A internationale toezichtsbedrijven is beperkt tot het toepassingsgebied van accreditatie. Deze bedrijven kunnen ook een verzoek indienen om toezichtactiviteiten uit te voeren die buiten de scope van accreditatie vallen. Als het verzoek passend wordt geacht, zijn zij onderworpen aan de voorwaarden van internationale toezichthoudende bedrijven van het type B op het gebied van toezichtactiviteiten die niet binnen het toepassingsgebied van accreditatie vallen. (2) Internationale toezichtsbedrijven mogen geen bewakingsactiviteiten uitvoeren buiten het gebied waarvoor ze zijn geautoriseerd in termen van de hoofdstukken van het Turkse douanetariefschema en zijn verantwoordelijk voor alle rapporten en documenten die ze afgeven. (3) Het is essentieel dat de toezichtsactiviteiten die worden uitgevoerd door internationale toezichtbedrijven van het type B, worden uitgevoerd door deskundig personeel dat een van de specialisaties heeft die in de machtigingslijst worden vermeld. Indien echter wordt goedgekeurd door de persoon die bevoegd is om het bedrijf te vertegenwoordigen en te binden dat het personeel van het internationale toezichtbedrijf type B, dat de toezichtactiviteit zal uitvoeren, niet beschikt over de expertise vermeld in de machtigingslijst, maar over de expertise en ervaring die nodig zijn om de toezichtactiviteit uit te voeren, kan de toezichtactiviteit door dit personeel worden uitgevoerd. In geval van tegenbewijs wordt artikel 15, onderdeel a, van de tweede alinea toegepast. (4) Internationale toezichtbedrijven zijn ervoor verantwoordelijk dat hun personeel over de kennis, ervaring en opleiding beschikt die vereist zijn voor de toezichtsactiviteit.

 

Document bewerken

ARTIKEL 9 – (1) Internationale toezichtbedrijven zullen alle documenten die zij in het kader van dit betekening zullen uitgeven, registreren door opeenvolgende volgnummers en data te geven. (2) Surveillancerapporten worden opgesteld op een volledige, gedetailleerde en waarheidsgetrouwe manier, inclusief alle informatie die nodig kan zijn, in overeenstemming met de instructies en procedures van de klant voor het uitvoeren van surveillanceactiviteiten. (3) De naam, voornaam en titel van het deskundig personeel dat de toezichtactiviteiten uitvoert, worden vermeld in de originele kopie van het toezichtrapport en in het bedrijfsdossier. (4) Het origineel van de toezichtrapporten en de kopie in het bedrijfsdossier moeten de natte handtekening hebben van het deskundig personeel dat de toezichtactiviteit uitvoert of een persoon die gemachtigd is om het bedrijf te vertegenwoordigen en te binden, en de ondertekende kopieën van de documenten moeten worden vijf jaar bewaard.

 

Laboratorium analyse

ARTIKEL 10 – (1) Indien internationale toezichthoudende bedrijven laboratoriumanalyses nodig hebben met betrekking tot hun activiteiten, moeten zij beschikken over een accreditatiedocument in het kader van het zevende lid van artikel 4 van de Regeling conformiteitsbeoordelingsinstanties en aangemelde instanties, tenzij hun klanten een schriftelijke Het is verplicht dit te laten doen in hun eigen laboratoria of in particuliere laboratoria onder dezelfde voorwaarden of in laboratoria die door openbare instellingen zijn erkend. (2) Het uitvoeren van laboratoriumanalyses in andere laboratoria dan hun eigen laboratoria neemt de verantwoordelijkheid van internationale toezichthoudende bedrijven voor laboratoriumanalyses niet weg. Indien de klant een andersluidende schriftelijke instructie heeft, dient deze instructie vijf jaar te worden bewaard.

 

Onderaannemer

ARTIKEL 11 – (1) Internationale toezichtbedrijven van het type A en B kunnen, indien nodig, een ander internationaal toezichtbedrijf of personen met expertise die vereist is voor de toezichtactiviteit, gebruiken als onderaannemers in de gebieden waarvoor ze zijn geautoriseerd. Voor bedrijven en personen die als onderaannemer worden aangesteld, wordt gezocht naar kwalificaties van deskundig personeel dat werkzaam is bij internationale toezichtbedrijven. (2) Internationale toezichtbedrijven die worden gebruikt als onderaannemers en documenten waaruit blijkt in welke gebieden personen zijn geautoriseerd in termen van de hoofdstukken van het Turkse douanetariefschema, moeten gedurende 5 jaar worden bewaard. (3) Het gebruik van onderaannemers bij de toezichtactiviteit neemt de verantwoordelijkheid van de bedrijven op dit gebied niet weg. Internationale toezichtbedrijven zijn verantwoordelijk voor de rapporten en documenten van de onderaannemers.

 

Stralingsmeting

ARTIKEL 12 – (1) Internationale surveillancebedrijven van het type B kunnen geen straling meten. (2) Om ervoor te zorgen dat internationale toezichtbedrijven van het type A stralingsmetingen kunnen uitvoeren, moet door het Turkse Agentschap voor Atoomenergie worden gedocumenteerd dat hun apparatuur, training, gevarenplan en andere apparatuur geschikt zijn in termen van stralingsveiligheid.

 

Verplichtingen

ARTIKEL 13 – (1) Regelgeving betreffende conformiteitsbeoordelingsinstanties en aangemelde instanties van internationale toezichtbedrijven en hun personeel, Wereldhandelsorganisatie beoordelingsovereenkomst vóór verzending en gerelateerde technische voorschriften en Turks handelswetboek nr. 6102 van 1-3-2011. Ze moeten handelen op een manier die de voorwaarden van eerlijkheid, onafhankelijkheid, onpartijdigheid, transparantie, non-discriminatie en bescherming van handelsgeheimen zal bieden in overeenstemming met de procedures en principes, en hun klanten niet onnodig belasten. (2) Internationale toezichtbedrijven mogen geen toezichtactiviteiten uitvoeren voor door hen uitgevoerde in- en uitvoer. (3) Internationale surveillancebedrijven van type A zijn verplicht om eventuele wijzigingen in hun accreditatiedocumenten uiterlijk binnen een maand in te dienen bij de regionale directie van de provincie waar het bedrijf of de organisatie is gevestigd. (4) Internationale toezichtbedrijven van type B zijn verplicht om wijzigingen in de in artikel 5 genoemde zaken uiterlijk binnen een maand aan de regionale directie van de provincie waar het bedrijf of de organisatie is gevestigd, voor te leggen. (5) Internationale toezichthoudende bedrijven van het type A en B zijn verplicht de nieuwe bijkantoren die toezichtactiviteiten zullen uitvoeren, binnen een maand na de datum van opening van het bijkantoor in kennis te stellen van de regionale directoraten waarbij het hoofdkantoor en het bijkantoor zijn aangesloten. (6) Internationale toezichthoudende bedrijven die een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben in het kader van artikel 5, zijn verplicht de regionale directie binnen een maand na de datum van verlenging op de hoogte te stellen van de verlenging van hun verzekeringscontract.

 

Toezicht

ARTIKEL 14 – (1) Hoofdkantoren en filialen van internationale toezichthoudende bedrijven van het type B worden ten minste eenmaal per jaar gecontroleerd in het kader van de beginselen die in dit betekening zijn uiteengezet. Hoewel de hoofdkantoren en filialen van internationale toezichthoudende bedrijven van het type A zijn vrijgesteld van deze audit, kunnen ze worden gecontroleerd in het kader van de instructie die door de Algemene Directie moet worden gegeven wanneer dit nodig wordt geacht. (2) Audits van de filialen worden uitgevoerd door de regionale directie van de provincie waar de filialen zijn gevestigd. De informatie en documenten die nodig zijn voor de audits worden verstrekt door de Regionale Directie van de provincie waar het hoofdkantoor van het bedrijf of de organisatie is gevestigd. (3) De inspectie wordt uitgevoerd door een commissie van minimaal twee personen, waarvan minimaal één de Productinspecteur, in te stellen door de Regionale Directie. Indien nodig nemen de plaatsvervangend regiomanager en het personeel van het directoraat-generaal echter deel aan de audit. (4) Tenzij anders aangegeven door het directoraat-generaal, worden tijdens de audits de zaken onderzocht die zijn gespecificeerd in het formulier voor het auditrapport van het internationale inspectiebedrijf in bijlage-4. (5) Alle documenten, rapporten en facturen die door internationale bewakingsbedrijven zijn uitgegeven met betrekking tot bewakingsactiviteiten kunnen tijdens audits worden gecontroleerd.

 

sancties

ARTIKEL 15 – (1) Identificatie van activiteiten die in strijd zijn met de regionale, bilaterale of multilaterale handelsbetrekkingen van ons land en/of de belangen en praktijken van het land, implementatie van toezichtpraktijken vóór verzending door een land in strijd met internationale handelsregels en -praktijken zonder voorafgaande kennisgeving aan onze land, Om beperkingen op te leggen aan activiteiten binnen de reikwijdte van de status van internationaal bewakingsbedrijf, om maatregelen te nemen en in gevallen waarin toezicht wordt uitgevoerd of gevraagd door het land door alleen ons land of bepaalde landen, waaronder ons land, en de officiële autoriteiten van het importerende land te discrimineren praktijken op te sporen die een oneerlijke concurrentiepositie kunnen creëren tussen de bedrijven die zich bezighouden met toezichtactiviteiten. Het ministerie is bevoegd om deze status indien nodig in te trekken. (2) Maatregelen zullen worden genomen in overeenstemming met subparagrafen (a) of (ç) van artikel 14 van het Besluit technische reglementen voor degenen die de relevante wetgeving en de bepalingen van dit communiqué schenden. a) Het directoraat-generaal beslist over de toepassing van een van de sancties van tijdelijke of onbepaalde schorsing van activiteiten of intrekking van de status van internationaal toezichthoudend bedrijf tegen degenen die valse en misleidende verklaringen afleggen, documenten gebruiken, presenteren of vervalsen, rekening houdend met de mate van tegenstrijdigheid. b) In gevallen waarin wordt vastgesteld dat de toezichtrapporten opgesteld door de internationale toezichtbedrijven van het type B in strijd zijn met de derde alinea van artikel 9, of dat ze niet zijn ondertekend door het deskundig personeel of de persoon die bevoegd is om het bedrijf te vertegenwoordigen en te binden als bedoeld in het vierde lid van artikel 9, wordt een sanctie van een verbod van activiteit toegepast voor een periode van een maand. c) Indien wordt vastgesteld dat internationale toezichtbedrijven type B de documenten bedoeld in het vierde lid van artikel 9 en het tweede lid van artikel 10 niet gedurende vijf jaar bewaren, worden maximaal twee waarschuwingssancties toegepast. ç) In het geval dat internationale toezichtbedrijven van het type B handelen in strijd met artikel 10, eerste alinea, wordt een activiteitsverbod van één maand opgelegd. d) In geval van schending van artikel 13, eerste of tweede lid, worden de sancties van tijdelijke of onbepaalde schorsing van de activiteit of intrekking van de status toegepast, rekening houdend met de ernst van de schending, met inbegrip van een verbod van activiteit voor ten minste een maand. e) indien de in het derde, vier, vijf en zes van artikel 13 genoemde gegevens en bescheiden niet binnen de gestelde termijn zijn verzonden, ten hoogste tweemaal; Als het helemaal niet wordt verzonden, wordt eenmalig een waarschuwingssanctie toegepast. f) Tweemaal vanwege het feit dat de documenten bedoeld in het vierde lid van artikel 9 en het tweede lid van artikel 10 niet vijf jaar worden bewaard of omdat de informatie en documenten binnen de reikwijdte van de leden drie, vier, vijf en zes van artikel 13 zijn vertraagd; Hoewel een waarschuwingssanctie eenmaal wordt opgelegd wegens niet-communicatie, wordt bij overtreding van dezelfde artikelen over dezelfde kwesties een sanctie van activiteitsverbod opgelegd voor een periode van één maand. g) In het geval dat het internationale bewakingsbedrijf, dat gedurende een periode van een maand niet mag opereren, in strijd handelt met dezelfde artikelen over hetzelfde onderwerp, wordt een verbod van activiteit voor een periode van drie maanden toegepast. In het geval dat het internationale toezichtbedrijf, dat voor een periode van drie maanden is gesanctioneerd, handelt in strijd met dezelfde artikelen over hetzelfde onderwerp, beslist het directoraat-generaal over de toepassing van een van de sancties van een werkverbod van zes maanden of het intrekken van de status van internationaal toezichtbedrijf, rekening houdend met de mate van overtreding. (3) De status van internationaal bewakingsbedrijf van het internationale toezichtbedrijf, dat betrokken blijkt te zijn bij bewakingsactiviteiten, hoewel het de in het betekening gestelde voorwaarden heeft verloren, wordt ingetrokken.

 

Autoriteit

ARTIKEL 16 – (1) Het Directoraat-Generaal is bevoegd praktische maatregelen te nemen, bijzondere en essentiële situaties te onderzoeken en af ​​te ronden, onderzoeks- en inspectiecriteria vast te stellen en de nodige regelingen te treffen met betrekking tot de zaken die in dit betekening zijn vervat.

 

Kennisgeving van intrekking

ARTIKEL 17 – (1) Gepubliceerd in het Staatsblad van 25/3/2006 en genummerd 26119

Het betekening over standaardisatie in buitenlandse handel met betrekking tot de status van internationale bewakingsonderneming (Communiqué nr: 2006/21) is ingetrokken.

 

Overgangsproces

VOORLOPIG ARTIKEL 1 – (1) Internationale toezichthoudende bedrijven die beschikken over een accreditatiecertificaat in het kader van het zevende lid van artikel 4 van de Regeling conformiteitsbeoordelingsinstanties en aangemelde instanties, verzoeken om verlenging van hun certificaat van internationaal toezichtbedrijf type A binnen een maand vanaf de ingangsdatum van dit betekening. Anders wordt de status van hun internationale toezichbedrijf als ongeldig beschouwd. (2) Internationale toezichthoudende bedrijven die niet beschikken over een accreditatiecertificaat in het kader van het zevende lid van artikel 4 van de Regeling conformiteitsbeoordelingsinstanties en aangemelde instanties, verzoeken om verlenging van hun certificaat van internationaal toezichtbedrijf in de eerste aanvraagperiode volgend op de ingangsdatum van dit betekening. Anders wordt de status van hun internationale toezichbedrijf als ongeldig beschouwd.

 

Van kracht

ARTIKEL 18 – (1) Dit betekening treedt zes maanden na publicatie in werking.

 

Leidinggevend

ARTIKEL 19 – (1) De bepalingen van dit communiqué worden uitgevoerd door de minister van Economie.