Skip to content

Gözetim Nedir?

ARTIMET Gözetim Nedir?

Gözetim, ticarete konu olan bir malın alıcıya tesliminin satış sözleşmesinde öngörülen miktar, kalite, ambalajlama, etiketleme, yükleme, taşıma, teslim zamanı vb. koşullara ne ölçüde uygun olarak gerçekleştirildiğinin bir “Gözetim Şirketi” aracılığıyla alıcı ve ya satıcı tarafından tespit ettirilmesidir. Bu işlem malın çıkış ve/veya varış yerinde yapılabilir.

Gözetimin Faydaları

Gözetim;

– Alıcının istediği malın sevkiyat öncesi ve/veya sonrasında; söz konusu malın, ithalatçı ve/veya ihracatçısı tarafından sözleşmede ve/veya standartında öngörülen koşullara ne ölçüde uygun olduğunun belirlenmesi,
– Taraflar arasında ileride doğabilecek anlaşmazlıkların ve bunun sonucu olarak ortaya çıkabilecek zararların önlenebilmesi,
– Gerektiğinde yeni fiyat ayarlamalarına gidilebilmesi açısından, ihracatçı ve ithalatçılara önemli avantajlar sağlamaktadır.

Gözetim Belgesi

Gönderilen malın ithalatçının siparişine uygun olup olmadığını araştıran bir gözetim şirketinin hazırlamış olduğu bir belgedir. Bir başka ifade ile ticarete konu olan bir malın alıcıya tesliminin satış sözleşmesinde öngörülen miktar, kalite, ambalajlama, etiketleme, yükleme, taşıma, teslim zamanı gibi koşullara uygun olarak gerçekleştirildiğinin bir “Gözetim Şirketi” aracılığıyla alıcı ve satıcı tarafından tespit ettirildiğini gösteren bir belgedir.

ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİ STATÜSÜNE İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/24)         

Amaç
MADDE 1 – 
(1) Bu Tebliğin amacı, dış ticarete konu mallarla ilgili olarak 4 üncü maddede tanımlanan şekilde gözetim faaliyetinde bulunacak şirket ve kuruluşlara uluslararası gözetim şirketi statüsü verilmesi, bu şirketlerin tâbi olacağı şartların ve yükümlülüklerinin belirlenmesi, faaliyetlerinin izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin hususları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
 (1) Bu Tebliğ kapsamına, yalnızca ithalat ve ihracata konu mallar üzerinde gerçekleştirilen ve 4üncü maddede tanımlanan gözetim faaliyetleri girer. (2) Bakanlıkça uluslararası gözetim şirketi statüsü verilen şirket ve kuruluşların, diğer kamu kuruluşları tarafından ilgili mevzuata göre yetkilendirilmeleri veya görevlendirilmeleri ya da diğer ülke makamlarınca sevk öncesi inceleme yapmak üzere yetkilendirilmeleri durumunda, yetkilendirildikleri veya görevlendirildikleri alanlardaki faaliyetleri bu Tebliğ kapsamı dışındadır.

Dayanak
MADDE 3 – 
(1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
 (1) Bu Tebliğde geçen; a) A tipi uluslararası gözetim şirketleri: 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası çerçevesinde akreditasyon sertifikasına sahip uluslararası gözetim şirketlerini, b) B tipi uluslararası gözetim şirketleri: Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası çerçevesinde akreditasyon sertifikasına sahip olmayan uluslararası gözetim şirketlerini, c) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını, ç) Bölge Müdürlüğü: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerini, d) Genel Müdürlük: Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü, e) Gözetim faaliyeti: Dış ticarete konu malların kalitesinin ve miktarının kontrolü; depolama, yükleme, boşaltma ve nakil esnasındaki durumunun tespiti ile döviz kuru ve mali şartlar da dâhil olmak üzere fiyatının ve gümrük sınıflandırmasının doğruluğunun saptanması konusundaki uluslararası gözetim faaliyetlerini, f) Gözetim raporu: Gözetim faaliyeti sonucunda uluslararası gözetim şirketi tarafından düzenlenerek uzman personel veya şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından imzalanan belgeyi, g) Uluslararası gözetim şirketi belgesi: Başvuru üzerine, 6 ncı madde çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda Genel Müdürlükçe uygun görülen şirket ve kuruluşlara verilen, uluslararası gözetim şirketi statüsüne sahip olunduğunu gösteren ek-1 ve ek-2’de yer alan belgeleri, ğ) Uzman personel: Gözetim faaliyetinin gerektirdiği uzmanlığa sahip, (ı) bendinde tanımlanan yetkilendirme listesinde belirtilen şekilde yetkilendirilmiş, gözetim faaliyetini yürüten ve ad, soyad ve unvanı gözetim raporunda belirtilen personeli, h) Ürün Denetmeni: Bölge Müdürlüklerine bağlı Ürün Denetmen ve Denetmen Yardımcılarını, ı) Yetkilendirme listesi: Bakanlığın internet sayfasında ilan edilen Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Türk Gümrük Tarife Cetveli Fasılları İtibariyle Yetkilendirilmelerinde Esas Alınacak Uzmanlıklar Listesini ifade eder.

Başvuru
MADDE 5 –
 (1) Kamu kuruluşları, şirketler veya asgari 100.000 TL teminatlı mesleki sorumluluk sigortası bulunan iktisadi işletmeler uluslararası gözetim şirketi statüsü almak için başvuruda bulunabilirler. (2) Başvurular, şirket veya kuruluşun merkezinin yerleşik olduğu ilin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne yapılır. (3) A tipi uluslararası gözetim şirketi başvurularında, ek-3’te yer alan uluslararası gözetim şirketi başvuru formu ile akreditasyon sertifikasının aslı veya noter onaylı örneği aranır. (4) B tipi uluslararası gözetim şirketi başvurularında, ek-3’te yer alan uluslararası gözetim şirketi başvuru formu ile aşağıda belirtilen belgelerin asılları veya noter onaylı örnekleri aranır. a) Gözetim faaliyetini yürütecek uzman personelin istihdam edildiğini kanıtlayan hizmet sözleşmesi veya işe giriş bildirgesi, b) Gözetim faaliyetini yürütecek uzman personelin, yetkilendirme listesinde belirtilen şekilde Türk Gümrük Tarife Cetveli fasılları itibarıyla yetkili oldukları alanları da gösteren listesi ve eğitim durumlarını gösteren belge, c) Gözetim faaliyetini yapacak uzman personele ait imza beyannamesi, ç) Şirketin kuruluşunun tescil ve ilanına ilişkin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi veya iktisadi işletmenin tüzel kişiliğini gösteren belge, d) Şirketi veya iktisadi işletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişilere ait yetki belgesi ve imza sirküleri, e) İktisadi işletmeler için mesleki sorumluluk sigorta poliçesi. (5) Kamu kuruluşlarının ibraz ettiği belge örneklerinde noter onayı aranmaz. (6) Radyasyon kontrolü ve ölçümüne yönelik gözetim faaliyetinde bulunacaklar, A tipi başvuruda bulunmak zorundadır. (7) B tipi uluslararası gözetim şirketi başvuruları, her yıl Ocak ve Haziran ayı içerisinde yapılır. Diğer zamanlarda yapılan B tipi başvurular, bir sonraki başvuru döneminde değerlendirilir. A tipi uluslararası gözetim şirketi başvuruları, başvuru dönemine bağlı kalınmaksızın her zaman yapılabilir. (8) 7 nci madde çerçevesinde, uluslararası gözetim şirketi belgesinin yenilenmesi talebi uygun görülmeyen şirket ve kuruluşlar, bu konudaki yazılı bildirimin yapıldığı tarihten itibaren; verilen son uluslararası gözetim şirketi belgesinin geçerlilik süresi içinde uluslararası gözetim şirketi statüsü geri alınan şirket ve kuruluşlar, geri alma tarihinden itibaren bir yıl boyunca uluslararası gözetim şirketi başvurusunda bulunamaz.

Başvurunun değerlendirilmesi ve statü verilmesi
MADDE 6 – 
(1) Bölge Müdürlüğünce yapılacak inceleme neticesinde 5 inci maddeye uygun bulunan başvurular, genel görüşlerle birlikte Genel Müdürlüğe iletilir. Başvuru, daha önce uluslararası gözetim şirketi statüsü geri alınan bir şirket veya kuruluşa ait ise geri almanın gerekçesi ve Bölge Müdürlüğü’nün başvuru hakkındaki genel değerlendirmeleri göz önünde bulundurularak Genel Müdürlükçe yapılan nihai değerlendirme neticesinde, uygun görülenlere uluslararası gözetim şirketi belgesi verilir. (2) Başvuru sahibi, uluslararası gözetim şirketi belgesinin kendisine tebliğiyle uluslararası gözetim şirketi statüsü elde eder. (3) Uluslararası gözetim şirketi statüsü verilen şirket ve kuruluşların listesi ile Türk Gümrük Tarife Cetveli fasılları itibarıyla yetkili oldukları alanlar, Bakanlığın internet sayfasında duyurulur.

Uluslararası gözetim şirketi belgesinin geçerliliği ve yenilenmesi
MADDE 7 –
 (1) A tipi uluslararası gözetim şirketi belgesi, akreditasyon sertifikasının süresi dolana kadar geçerlidir. Akreditasyon sertifikasının yenilenmesi halinde, yenilemeyi takip eden bir ay içinde A tipi uluslararası gözetim şirketi belgesinin de yenilenmesi başvurusunda bulunulabilir. (2) B tipi uluslararası gözetim şirketi belgesi, verildiği tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerli olup bu sürenin bitiminden önceki en erken üç ay, en geç bir ay önce Bölge Müdürlüğüne yenileme başvurusunda bulunulabilir. (3) Yenileme başvuruları, şirket veya kuruluşun merkezinin yerleşik olduğu ilin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne yapılır. (4) Yenileme başvurularında, 5 inci maddede sayılan belgelerde meydana gelen değişiklikler bildirilir. (5) Yenileme talepleri, uluslararası gözetim şirketine verilen son uluslararası gözetim şirketi belgesinin geçerlilik süresi içerisindeki faaliyetleri ve uygulanan müeyyideler göz önünde bulundurularak Genel Müdürlükçe karara bağlanır. (6) Yenileme talebi uygun görülenlere yeni uluslararası gözetim şirketi belgesi verilir. (7) İlgili mevzuata veya 13 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkrasındaki yükümlülüklere aykırı davranan uluslararası gözetim şirketleri ile verilen son uluslararası gözetim şirketi belgesinin geçerlilik süresi içinde altı ay süreyle faaliyetten men müeyyidesi veya uluslararası gözetim şirketi statüsünün geri alınması müeyyidesi uygulanan ya da uygulanmasını gerektirecek faaliyetleri tespit edilenlerin uluslararası gözetim şirketi belgeleri yenilenmez. (8) Üç yıl boyunca uluslararası gözetim şirketi faaliyetinde bulunmayan B tipi uluslararası gözetim şirketlerinin uluslararası gözetim şirketi belgesi yenilenmez.

Faaliyet alanı ve sorumluluk
MADDE 8 – 
(1) A tipi uluslararası gözetim şirketlerinin faaliyet alanı, akreditasyonun kapsamı ile sınırlıdır. Bu şirketler, akreditasyon kapsamı dışında kalan gözetim faaliyetlerini yürütebilmek için ayrıca talepte bulunabilirler. Talebin uygun görülmesi halinde, akreditasyon kapsamına girmeyen gözetim faaliyetleri açısından, B tipi uluslararası gözetim şirketlerinin tâbi olduğu şartlara tâbi olurlar. (2) Uluslararası gözetim şirketleri, Türk Gümrük Tarife Cetveli fasılları itibarıyla yetkilendirildikleri alan dışında gözetim faaliyetinde bulunamazlar ve düzenledikleri tüm rapor ve belgelerden sorumludurlar. (3) B tipi uluslararası gözetim şirketleri tarafından gerçekleştirilen gözetim faaliyetlerinin, yetkilendirme listesinde belirtilen uzmanlıklardan birine sahip olan uzman personel tarafından yürütülmesi esastır. Ancak, gözetim faaliyetini yürütecek B tipi uluslararası gözetim şirketi personelinin, yetkilendirme listesinde belirtilen uzmanlığa sahip olmamakla birlikte, yürütülecek gözetim faaliyetinin gerektirdiği uzmanlık bilgisi ve deneyime sahip olduğunun şirketi temsile ve ilzama yetkili kişi tarafından onaylanması halinde, gözetim faaliyeti bu personel tarafından yürütülebilir. Aksi durumun ispatı halinde 15 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi uygulanır. (4) Uluslararası gözetim şirketleri, personelinin gözetim faaliyetinin gerektirdiği bilgi, deneyim ve eğitime sahip olmasından sorumludur.

Belge düzenleme
MADDE 9 – 
(1) Uluslararası gözetim şirketleri, bu Tebliğ kapsamında düzenleyecekleri tüm belgeleri müteselsil sıra numarası ve tarih vermek suretiyle kayda alır. (2) Gözetim raporları, gözetim faaliyetlerinin nasıl yapılacağına ilişkin müşteri talimatlarına ve prosedürlere uygun olarak, ihtiyaç duyulabilecek tüm bilgileri içerecek şekilde eksiksiz, ayrıntılı ve gerçeğe uygun şekilde düzenlenir. (3) Gözetim raporlarının aslında ve firma dosyasındaki nüshasında, gözetim faaliyetini yürüten uzman personelin ad, soyad ve unvanı belirtilir. (4) Gözetim raporlarının aslı ve firma dosyasındaki nüshasında, gözetim faaliyetini yürüten uzman personelin veya şirketi temsil ve ilzama yetkili bir kişinin ıslak imzasının bulunması ve belgelerin imzalı nüshalarının beş yıl süreyle saklanması zorunludur.

Laboratuvar analizi
MADDE 10 –
 (1) Uluslararası gözetim şirketlerinin, faaliyetleriyle ilgili olarak laboratuvar analizine ihtiyaç duymaları durumunda, müşterilerinin aksi yönde yazılı bir talimatı olmadığı sürece, söz konusu analizi, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası çerçevesinde bir akreditasyon belgesine sahip olması koşuluyla kendi laboratuvarlarında veya aynı koşullardaki özel laboratuvarlarda veya kamu kuruluşları tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarlarda yaptırmaları zorunludur. (2) Laboratuvar analizlerininkendi laboratuvarları dışındaki laboratuvarlarda yapılması, uluslararası gözetim şirketlerinin laboratuvar analizleri ile ilgili sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Müşterinin aksi yönde yazılı bir talimatı varsa, bu talimatın beş yıl süreyle saklanması zorunludur.

Taşeron
MADDE 11 –
 (1) A ve B tipi uluslararası gözetim şirketleri, ihtiyaç duymaları halinde, yetkilendirildikleri alanlarda diğer bir uluslararası gözetim şirketini veya gözetim faaliyetinin gerektirdiği uzmanlığa sahip kişileri taşeron olarak kullanabilirler. Taşeron olarak görevlendirilecek şirket ve kişilerde, uluslararası gözetim şirketleri bünyesinde istihdam edilen uzman personelin nitelikleri aranır. (2) Taşeron olarak kullanılan uluslararası gözetim şirketleri ile kişilerin Türk Gümrük Tarife Cetveli fasılları itibarıyla yetkili oldukları alanları gösteren belgelerin 5 yıl süreyle saklanması zorunludur. (3) Gözetim faaliyetinde taşeron kullanılması, şirketlerin bu alandaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Taşeronlar tarafından düzenlenen rapor ve belgelerden uluslararası gözetim şirketleri sorumludur.

Radyasyon ölçümü
MADDE 12 –
 (1) B tipi uluslararası gözetim şirketleri, radyasyon ölçümü yapamaz. (2) A tipi uluslararası gözetim şirketlerinin radyasyon ölçümü de yapabilmeleri için, sahip oldukları donanım, eğitim, tehlike durum planı ve diğer ekipmanın radyasyon güvenliği açısından uygun olduğunun Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından belge ile tespit edilmiş olması gerekir.

Yükümlülükler
MADDE 13 – 
(1) Uluslararası gözetim şirketlerinin ve bunların personelinin, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik, Dünya Ticaret Örgütü Sevk Öncesi İnceleme Anlaşması ve ilgili teknik düzenlemeler ile 3/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan usul ve esaslara uygun olarak dürüstlük, bağımsızlık, tarafsızlık, şeffaflık, ayrımcılık yapmama ve ticari sırları koruma koşullarını sağlayacak ve müşterilerini gereksiz külfete sokmayacak şekilde faaliyette bulunmaları gerekir. (2) Uluslararası gözetim şirketleri, kendileri tarafından gerçekleştirilen ithalat ve ihracat için gözetim faaliyetinde bulunamazlar. (3) A tipi uluslararası gözetim şirketlerinin, akreditasyon belgelerinde meydana gelen değişiklikleri en geç bir ay içinde, şirket veya kuruluşun merkezinin yerleşik olduğu ilin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne ibraz etmeleri zorunludur. (4) B tipi uluslararası gözetim şirketlerinin, 5 inci maddede belirtilen hususlarda meydana gelecek değişiklikleri en geç bir ay içinde şirket veya kuruluşun merkezinin yerleşik olduğu ilin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne ibraz etmeleri zorunludur. (5) A ve B tipi uluslararası gözetim şirketlerinin, gözetim faaliyetinde bulunacak yeni şubelere ilişkin bildirimi, şubenin açıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde merkezin ve şubenin bağlı olduğu Bölge Müdürlüklerine yapmaları zorunludur. (6) 5 inci madde kapsamında mesleki sorumluluk sigortası bulunan uluslararası gözetim şirketlerinin sigorta sözleşmelerinin yenilendiğini, yenilenme tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bölge Müdürlüğüne bildirmeleri zorunludur.

Denetim
MADDE 14 –
 (1) B tipi uluslararası gözetim şirketlerinin merkez ve şubeleri, bu Tebliğde belirtilen esaslar dâhilinde yıl içinde en az bir kez denetlenir. A tipi uluslararası gözetim şirketlerinin merkez ve şubeleri bu denetimden muaf olmakla birlikte, gerekli görüldüğünde Genel Müdürlükçe verilecek talimat çerçevesinde denetlenebilir. (2) Şubelerin denetimleri, şubelerin yerleşik olduğu ilin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilir. Denetimler için gerekli bilgi ve belgeler, şirket veya kuruluşun merkezinin yerleşik olduğu ilin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğünce temin edilir. (3) Denetim, Bölge Müdürlüğünce oluşturulacak, en az biri Ürün Denetmeni olmak üzere en az iki kişilik bir komisyon tarafından gerçekleştirilir. Ancak, ihtiyaç duyulması halinde Bölge Müdürlüklerinde görevli Bölge Müdür Yardımcısı ve Genel Müdürlükte görevli personel de denetime iştirak eder. (4) Denetimlerde, Genel Müdürlüğün aksi yönde bir talimatı olmadığı sürece, ek-4’te yer alan Uluslararası Gözetim Şirketi Denetim Raporu formunda tadat edilmiş hususlar araştırılır. (5) Denetimlerde uluslararası gözetim şirketleri tarafından gözetim faaliyetleriyle ilgili olarak düzenlenmiş tüm belge, rapor ve faturalar incelenebilir.

Müeyyideler
MADDE 15 –
 (1) Ülkemizin bölgesel, ikili veya çok taraflı ticari ilişkilerine ve/veya ülke menfaat ve uygulamalarına karşı faaliyetlerin belirlenmesi, uluslararası ticaret kuralları ile teamüllerine aykırı olarak herhangi bir ülke tarafından ülkemize ön bildirimde bulunulmaksızın sevk öncesi gözetim uygulamasının hayata geçirilmesi, herhangi bir ülke tarafından ayrımcı muamele yapılarak sadece ülkemize veya içerisinde ülkemizin de bulunduğu belli ülkelere yönelik gözetim uygulanması veya talep edilmesi ve ithalatçı ülke resmi makamlarının gözetim faaliyetinde bulunan firmalar arasında haksız rekabet konumu yaratabilecek uygulamalarının tespiti hallerinde, uluslararası gözetim şirketi statüsü kapsamındaki faaliyetlere kısıtlama getirmeye, önlemler almaya ve gerektiğinde bu statünün geri alınmasına Bakanlık yetkilidir. (2) İlgili mevzuata ve bu Tebliğ hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı’nın 14 üncü maddesinin, (a) veya (ç) bentleri uyarınca işlem yapılır. a) Yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan, ibraz eden veya belgede tahrifat yapanlar hakkında faaliyetten süreli veya süresiz men ya da uluslararası gözetim şirketi statüsünün geri alınması müeyyidelerinden birinin uygulanmasına, aykırılığın derecesini göz önüne alarak Genel Müdürlük karar verir. b) B tipi uluslararası gözetim şirketleri tarafından düzenlenen gözetim raporlarının, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasına aykırı olduğunun veya 9 uncu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen şekilde uzman personel veya şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından imzalanmadığının tespiti hallerinde bir ay süre ile faaliyetten men müeyyidesi uygulanır. c) B tipi uluslararası gözetim şirketlerinin, 9 uncu maddenin dördüncü fıkrasında ve 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen belgeleri beş yıl süreyle saklamadığının tespiti halinde en fazla iki kez uyarı müeyyidesi uygulanır. ç) B tipi uluslararası gözetim şirketlerinin, 10 uncu maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket etmesi halinde bir ay faaliyetten men müeyyidesi uygulanır. d) 13 üncü maddenin birinci veya ikinci fıkrasına aykırı hareket edilmesi halinde, en az bir ay faaliyetten men müeyyidesi olmak üzere ihlalin ağırlığı göz önünde bulundurularak faaliyetten süreli veya süresiz men veya statünün geri alınması müeyyideleri uygulanır. e) 13 üncü maddenin üç, dört, beş ve altıncı fıkralarında sayılan bilgi ve belgelerin süresi içinde gönderilmemesi halinde en fazla iki kez; hiç iletilmemesi halinde bir kez uyarı müeyyidesi uygulanır. f) 9 uncu maddenin dördüncü fıkrasında ve 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen belgelerin beş yıl süreyle saklanmaması veya 13 üncü maddenin üç, dört, beş ve altıncı fıkraları kapsamındaki bilgi ve belgelerin geç iletilmesi sebebiyle iki kez; hiç iletilmemesi sebebiyle bir kez uyarı müeyyidesi uygulanmasına rağmen, aynı konularda aynı maddelere aykırı hareket edilmesi halinde bir ay süre ile faaliyetten men müeyyidesi uygulanır. g) Bir ay süre ile faaliyetten men müeyyidesi uygulanan uluslararası gözetim şirketinin aynı konuda aynı maddelere aykırı hareket etmesi halinde üç ay süre ile faaliyetten men müeyyidesi uygulanır. Üç ay süre ile faaliyetten men müeyyidesi uygulanan uluslararası gözetim şirketinin aynı konuda aynı maddelere aykırı hareket etmesi halinde altı ay süre ile faaliyetten men veya uluslararası gözetim şirketi statüsünün geri alınması müeyyidelerinden birinin uygulanmasına, aykırılığın derecesini göz önüne alarak Genel Müdürlük karar verir. (3) Tebliğde öngörülen koşulları kaybettiği halde gözetim faaliyetinde bulunduğu tespit edilen uluslararası gözetim şirketinin uluslararası gözetim şirketi statüsü geri alınır.

Yetki
MADDE 16 –
 (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya, özel ve zaruri durumları inceleyip sonuçlandırmaya, inceleme ve denetleme kriterlerini belirlemeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 17 –
 (1) 25/3/2006 tarihli ve 26119 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2006/21) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 –
 (1) Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 4üncü maddesinin yedinci fıkrası çerçevesinde akreditasyon sertifikasına sahip olan uluslararası gözetim şirketleri, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde A tipi uluslararası gözetim şirketi belgesinin yenilenmesi talebinde bulunurlar. Aksi halde uluslararası gözetim şirketi statüleri geçersiz sayılır. (2) Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası çerçevesinde akreditasyon sertifikasına sahip olmayan uluslararası gözetim şirketleri, bu Tebliğin yürürlük tarihini izleyen ilk başvuru döneminde uluslararası gözetim şirketi belgesinin yenilenmesi talebinde bulunurlar. Aksi halde uluslararası gözetim şirketi statüleri geçersiz sayılır.

Yürürlük
MADDE 18 –
 (1) Bu Tebliğ yayımından altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 19 –
 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.