Skip to content

گزارش های بازرسی و نظارت مطابق با استانداردهای بین المللی

ARTIMET شرکت های بازرسی بین المللی آرتمیت

مناطق خدمات ما

بررسی وضعیت P&I

بررسی خسارت قایق و ماشین

تحقیق دریایی

نظارت بر کمیت

بررسی قبل از بارگیری

نظارت پیش نویس بر نظرسنجی

بررسی ورود به اجاره/خروج از اجاره

نظارت بر وضعیت انبار

تعیین خسارت

کنترل برقراری ارتباط

کیفیت

مکان های فعالیت